Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

Projekt

INNO – EKO – TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno – badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej – projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt realizowany będzie do końca października 2015 r., a jego całkowity koszt wyniesie 80 938 825,36 PLN z czego 80 534 576,34 PLN stanowić będzie wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem projektu jest budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno – badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (WBiIŚ), a także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and Communications Technology).

W wyniku realizacji projektu wsparcie uzyska 36 laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Powstanie 673 stanowisk badawczych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczo – pomiarowy. Infrastruktura ICT umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności wykonywania badań, które znajdą swoje zastosowanie w praktyce inżynierskiej

Centrum umożliwi działalność dydaktyczną oraz prowadzenie badań naukowych nie tylko WBiIŚ, ale także innym wydziałom Uczelni z zakresu rozwiązań i technologii innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii.

Powstałe Centrum pozwoli stworzyć na Politechnice Białostockiej nowy kieruneki: biotechnologię, makrokierunek – ekoenergetykę współtworzony przez WBiIŚ (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), WE (Wydział Elektryczny) i WM (Wydział Mechaniczny) oraz Systemy Mechatroniczne i Materiały. Realizacja projektu umożliwi zatem zwiększenie liczby studentów zainteresowanych nauką w tym zakresie na kierunkach oferowanych na PB: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.